Terms & Conditions


Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn zonder meer van toepassing op alle rechtshandelingen tussen BENISON BV en de klant, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van BENISON BV om van deze algemene voorwaarden af te wijken. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever/klant zijn derhalve niet van toepassing, tenzij deze algemene voorwaarden door BENISON BV uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard werden. Het plaatsen van een bestelling en/of opdracht geldt als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 2. Alle offertes en aanbiedingen door BENISON BV zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, zoals onder meer een prijswijziging bij de leveranciers en/of contractspartijen van BENISON BV.
 3. Alle diensten worden enkel geleverd na volledige betaling van onze factuur.
 4. Bij aanvang van een contract wordt een factuur gemaakt voor de duur van de lopende maand. Verdere facturen worden, voor de looptijd van het contract, per maand en bij aanvang van de maand gemaakt.
 5. De facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting en op de vervaldagaangeduid op de factuur.
 6. De niet op de vervaldag betaalde facturen worden automatisch, en zonder dat hiervoor een aanmaning is vereist, verhoogd met een interest van 1% per maand en dit vanaf de factuurdatum.
 7. Bij gebreke van betaling op de vervaldag is de klant eveneens gehouden tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125 en dit afgezien van de interestvergoeding bepaald in voorgaand artikel. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze clausule geen toepassing is van artikel 1023 Gerechtelijk Wetboek, doch wel van artikel 1226 Burgerlijk Wetboek.
 8. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag, heeft BENISON BV het recht de onmiddellijke en volledige betaling te eisen van alle overige vorderingen, die op dat ogenblik in haar bezit zijn, minstens is BENISON BV gerechtigd haar diensten op te schorten en/of stop te zetten, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige tegemoetkoming.
 9. Indien de opdrachtgever/klant aan één van zijn/haar verplichtingen jegens ons niet voldoet, dan wel staking van betaling aanvraagt of in staat van vereffening en/of faillissement verkeert, hebben wij het recht zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst alle of bepaalde overeenkomsten eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd alle andere aan ons toekomende rechten
 10. In geval van een toerekenbare tekortkoming in hoofde van BENISON BV, kan BENISON BV enkel gehouden zijn tot een vervangende schadevergoeding. BENISON BV kan in geen geval worden aangesproken voor een aanvullende schadevergoeding, vergoeding voor indirecte schade en/of gevolgschade betreffende gederfde inkomsten en/of verliezen. BENISON BV kan niet gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering van de werken en/of overschrijding van de leveringstermijnen.
 11. We stellen alles in het werk om de data van de klant, die worden opgeslagen op onze servers, maximaal te beveiligen. Ook de goede werking van de server wordt in de mate van het mogelijke gewaarborgd. De data worden enkel opgeslagen op servers die in Belgische data-centra staan, en enkel medewerkers van Benison en de noodzakelijke onderaannemers hebben er toegang toe. Na verwijderen van data houdt Benison deze nog maximaal 100 dagen bij als backup.
 12. Indien de beschikbaarheid van de virtual server van de klant - uitgezonderd gepland onderhoud - onder de 90% komt op maandbasis geeft dit de klant recht op een korting gelijk aan één maand abonnement (uitgezonderd MS SPLA kosten).
 13. Eventuele klachten dienen onmiddellijk en per aangetekend schrijven te gebeuren, uiterlijk acht dagen na levering of na ontvangst van de factuur.
 14. Ingeval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd. De overeenkomsten tussen ons en de opdrachtgever/klant worden steeds beheerst door het Belgisch recht.
 15. De door ons geleverde diensten omvatten het ter beschikking stellen van de nodige hardware (server en toebehoren) voor de goede werking van bovenstaande diensten, alsook het onderhoud hiervan. Verder omvatten onze diensten het installeren, onderhouden en via Remote Desktop Services ter beschikking stellen van de door de klant aangeleverde software, zoals omschreven in de rubriek “Geleverde diensten”. De nodige werkstations of Thin clients, als ook randapparatuur en internettoegang nodig voor het gebruiken van onze diensten, zijn in dit contract niet inbegrepen.
 16. Partijen hebben het recht, zonder in acht name van een opzegtermijn, de overeenkomst per gewoon schrijven op te zeggen op het einde van elke maand. Deze regeling geldt niet indien er contractueel andere opzegtermijnen zijn overeengekomen. Na de beëindiging van de overeenkomst wordt door BENISON BV een afrekening opgemaakt van de door de klant/opdrachtgever aan BENISON BV verschuldigde bedragen, rekening houdende met de geleverde prestaties en de bijkomende verschuldigde kosten.
 17. Naar aanleiding van de beëindiging van de overeenkomst wordt door BENISON BV de server offline gehaald op de laatste dag van de maand. Indien de opdrachtgever/klant wenst dat de verwijderde data opnieuw worden aangeleverd zal de klant/opdrachtgever hiervoor een vergoeding verschuldigd zijn, vergoeding die zal worden berekend op basis van de op dat ogenblik vigerende prijzen.
 18. Elk misbruik en/of schade, veroorzaakt door de contractant, klant of de gebruikers, wordt door ons gerepareerd aan de vigerende prijzen.
 19. "Benison" is een wettelijk beschermd merk. Overige getoonde handelsnamen en merken zijn eveneens wettelijk beschermd en behoren toe aan de betrokken houder. Wettelijk beschermde merken en/of handelsnamen mogen zonder toestemming van de houder niet door anderen worden afgebeeld noch op enigerlei andere wijze gebruikt.